تبلیغات
.
.
استانداردهای اشتراک منابع در سیستم‌های اطلاعاتی ناهمگون کتابخانه‌های دیجیتالی تشریح شد

ه گزارش لیزنا، موسسه آموزشی پژوهشی پارس‌آذرخش با همکاری کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و انتشارات دانشگاه تبریز روز چهارشنبه هفتم تیر ماه 1391، کارگاه آموزشی «استانداردهای اشتراک منابع در سیستم‌های اطلاعاتی ناهمگون کتابخانه‌های دیجیتالی» را با حضور جمعی از کتابداران منطقه شمال غرب ایران برگزار نمود.

این کارگاه با سخنرانی دکتر مهدی علیپور حافظی، معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و مدیر گروه پژوهشی کتابخانه دیجیتال، و شهرزاد مقصودی‌نسب، کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی، از ساعت 9 الی 13 در دو بخش برگزار شد.

دکتر علیپور حافظی در ابتدا مفهوم کتابخانه دیجیتال و فرایند رشد کتابخانه‌ها را از کتابخانه های سنتی به کتابخانه‌های دیجیتال، مورد بررسی قرار داد. سپس تعامل کتابخانه‌ها در صورت یکپارچه‌سازی را در دو بخش نحوی و معنایی عنوان نمود و متذکر شد تعامل در بخش نحوی، سطح محتوا را دربرمی‌گیرد و در سطح محتوا نیز باید به فراداده‌ها و اشیا دیجیتالی توجه نمود.

همچنین وی اشاره کرد که در تعامل معنایی ایجاد قابلیت روابط معنایی در بازیابی هوشمند اطلاعات مطرح است که نیاز به ابزارهای برقراری روابط معنایی، مانند اصطلاح‌نامه‌ها و هستی‌شناسی‌ها دارد. در ادامه مدل‌های یکپارچه‌سازی و نمونه پروتکل‌های طراحی شده برای هر مدل بررسی شد.

در بخش دوم کارگاه مذکور، شهرزاد مقصودی‌نسب، مطالبی را به صورت عملی در یک نمونه عملیاتی پیاده سازی شده از یک کتابخانه دیجیتال، توضیح داد. ملزومات طراحی شده در این سیستم، جهت یکپارچه‌سازی با نرم‌افزارهای نامتجانس دیگر در سطح ذخیره‌سازی اطلاعات، خروجی‌های استاندارد و پیاده‌سازی پروتکل‌های ارتباطی؛ در این بخش معرفی، و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

کارگاه آموزشی «استانداردهای اشتراک منابع در سیستم‌های اطلاعاتی ناهمگون کتابخانه‌های دیجیتالی» با پاسخگویی به پرسش‌های شرکت‌کنندگان در ساعت 13 خاتمه یافت.

منبع: لیزنا
طبقه بندی: اخبار کارگاه ها و دوره های آموزشی،
ارسال در تاریخ یکشنبه 11 تیر 1391 توسط امیر رمضانی
انجمن کتابداری همایش ملی «هر کتابخانه، یک رصدخانه» برگزار می‌کند

به گزارش لیزنا، چهاردهمین جلسه مشترك كمیته های انجمن كتابداری و اطلاع رسانی، روز گذشته (4 تیر 1391) با حضور تعدادی از مسئولان كمیته های انجمن کتابداری، اعضای كمیته ها و كتابداران و دانشجویان در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران از ساعت 16 آغاز شد.

چهاردهمین جلسه مشترک  کمیته های انجمن کتابداری و اطلاع رسانی در روز یکشنبه 4/4/1391 از ساعت 16 آغاز شد. در ابتدا دکتر مهدی علیپور حافظی، مسئول کمیته پژوهش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران به مباحث پیش از دستور اشاره کرد: مقرر شد اطلاعات مربوط به گروه های کتابداری و اطلاعات مربوط به پایان نامه ها در وبگاه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی قرار گیرد. اطلاعات گروه های کتابداری بصورت چک لیست تهیه شده و با نظر افراد حاضر پس از ارزیابی مشخص شد خانم یوسفی به جمع آوری اطلاعات در مدت یک ماه بپردازند. در ضمن مشخص شد مریم اسدی در مورد ایجاد پایگاه اطلاعات گروههای کتابداری و اطلاع رسانی و پایان نامه ها با کارگروه وب سایت هماهنگ کنند. سپس دستور جلسه توسط مریم اسدی، مسئول کمیته روابط عمومی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی اعلام شد.

گزارش پیشرفت برگزاری همایش ملی (هر کتابخانه یک رصد خانه) در این جلسه ارائه شد. دکتر علیپور حافظی و مهندس عمار جلالی منش مواردی از محورهای تخصصی در حوزه کتابداری نوین را ارائه نمودند و  بعضی از حوزه ها را به بحث و تبادل نظر گذاشتند. هدف از برگزاری چنین همایشی را فراهم کردن دیدگاه آرمانی و پارادایم نوین نسبت به کتابخانه ها اعلام شد. اعضای حاضر در جلسه درباره هر یک از موضوعات مورد بحث  و هر یک از محورهای یک کتابخانه یک رصد خانه( مفاهیم، ابعاد و مأموریتها) به بحث و تبادل نظر پرداختند.

موضوع بعدی که در جلسه دیروز کمیته های انجمن کتابداری و اطلاع رسانی  مطرح شد، مربوط به پروژه پژوهش ملی بود که  مقرر شد پروپوزال آن توسط فرامرز مسعودی تهیه و به انجام برسد . در  نهایت جلسه در ساعت 18 پایان یافت.

گزارش: فاطمه فریدوش

منبع: لیزنا
طبقه بندی: اخبار همایش ها، نشست ها و کنفرانس ها،
ارسال در تاریخ چهارشنبه 7 تیر 1391 توسط امیر رمضانی
ﻫﻤﺎﻳﺶ «ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی در آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﻛﺘﺎﺑﺪاری و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ»


به گزارش لیزنا، ﻫﻤﺎﻳﺶﻣﻠﻲ «ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی در آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﻛﺘﺎﺑﺪاری و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ» ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران و داﻧﺸﮕﺎه آزاد اسلامی واحد بابل در این واحد دانشگاهی ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﮔﺮدد.  

ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺎﻳﺶ به شرح زیر اعلام شده است:  

 • ﻣﺒﺎﻧﻲﻧﻈﺮ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی در ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم ﻛﺘﺎﺑﺪاری و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ  
 • ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی در آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﻛﺘﺎﺑﺪاری و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ  
 • ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﺮ رﺷﺪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻠﻮم ﻛﺘﺎﺑﺪاری و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ  
 • ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﺮﻓﻪ ای ﻛﺘﺎﺑﺪاران و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﺎن  
 • ﻧﻘﺶﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی در آﻣﻮزش دروس ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﻛﺘﺎﺑﺪاری و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ  
 • ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮی ﻣﺘﻮن آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺘﺎﺑﺪاری و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ از ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی  
 • ﻣﻴﺮان ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺪﻳﺮی ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎی دروس داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻋﻠﻮم ﻛﺘﺎﺑﺪاری و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ از ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی  
 • ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﻛﺘﺎﺑﺪاری واﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ   
 1. ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮی ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻋﻠﻮ م ﻛﺘﺎﺑﺪاری و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ از ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی  
 2. ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮی ﻃﺮح ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻋﻠﻮم ﻛﺘﺎﺑﺪاری و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ از ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی  
 •  ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی در ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ ﻋﻠﻮم ﻛﺘﺎﺑﺪاری و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ   
 1. ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮی ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭼﺎﭘﻲ ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم ﻛﺘﺎﺑﺪاری و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ از ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی  
 2. ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮی ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻏﻴﺮ ﭼﺎﭘﻲ ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم ﻛﺘﺎﺑﺪاری و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ از ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی  
 •  راﺑﻄﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی و ﺗﻔﻜﺮ ﺧﻼق و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ   ﻋﻠﻮم ﻛﺘﺎﺑﺪاری و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ  
 •  ﺗﺄﺛﻴﺮﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﺮﻓﻪ ای  ﻋﻠﻮم ﻛﺘﺎﺑﺪاری و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ   
 •  ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺑﻊ  
 •  راﺑﻄﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی و اﺷﺎﻋﻪ اﻃﻼﻋﺎت  
 •  راﺑﻄﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺟﻊ  
 • راﺑﻄﻪﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ
 • راﺑﻄﻪﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ  

تاریخ های مهم:

علاقمندان  می توانند ﺟﮑﻴﺪﻩ ﻣﻘﺎﻻت خود را ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ  20 تیر 1391 از طریق ایمیل به نشانی   aa_razavi@yahoo.com ارسال نمایند. زمان اﻋﻼم ﻧﺘﺎﻳﺞ داورﯼ ﭼﮑﻴﺪﻩ  ﻣﻘﺎﻻت  20 مرداد 1391 و  زمان ارﺳﺎل اﺻﻞ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 20 مهر 1391 می باشد. همچنین نتیجه داوری ﻣﻘﺎﻻت در 30 مهر 1391 اعلام می گردد. ﻫﻤﺎﻳﺶﻣﻠﻲ «ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی در آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﻛﺘﺎﺑﺪاری و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ» روز  27 آبان 1391 در ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺰرگ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺑﺎﺑﻞ،  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 3 ﻛﻤﺮﺑﻨﺪی ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻗﺎﺋﻤﺸﻬﺮ ، برگزار خواهد شد.

 جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
طبقه بندی: اخبار همایش ها، نشست ها و کنفرانس ها، فراخوان مقاله،
ارسال در تاریخ چهارشنبه 7 تیر 1391 توسط امیر رمضانی
اولین كنفرانس ملی مدیریت منابع اطلاعاتی وب

معرفی کنفرانس:

گسترش روزافزون اطلاعات در شبكة اینترنت و سادگی بارگذاری انواع داده‌ها بر وب، جهان را با شكل جدیدی از تولید، انتشار و مصرف اطلاعات مواجه كرده است. تغییر جایگاه آحاد جامعه از مصرف‌كنندة صرف اطلاعات به مولّد و ناشر اطلاعات و فارغ از سازوكارهای مرسوم، سبب ساز روابطی جدید در عرصة ارتباطات اجتماعی و فرهنگ شده است. از سویی حجم داده‌ها و چرخة عمر اطلاعات موجود در وب موجب شده كه «حفظ»، «ذخیره‌سازی»، «امنیت»، «پالایش» و «اشاعة» آنها در زمرة مسائل پژوهشی مطرح در حوزه‌های علمی و نیز تحقیق و توسعة شركتها قرار گیرد و از دیگر سو حفظ و دسترسی پایدار به اطلاعات موجود در محیط وب، كه خود جزئی از میراث فكری ملتها محسوب می‌شود، دغدغة سازمانهای متولی حفظ و اشاعة میراث فكری ملّی، به ویژه كتابخانه‌های ملّی است.

با توجه به نكات فوق سازمان اسناد و كتابخانة ملّی جمهوری اسلامی ایران با همکاری پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران و انجمن كتابداری و اطلاع‌رسانی درصددند با پشتیبانی مراكز علمی، آموزشی، پژوهشی و فنّاورانه و نیز سازمانها و شركتهای مرتبط، نخستین كنفرانس ملّی مدیریت منابع اطلاعاتی وب را در بهمن ماه سال 1391 برگزار كنند.

هدف اصلی این كنفرانس تبادل آرا و نظریات علمی پژوهشگران این عرصه در جهت ایجاد هم‌افزایی ملّی برای مدیریت بهینة اطلاعات وب و به ویژه رسیدن به چارچوبی مناسب برای ایجاد آرشیو ملّی وب در كشور است.

 مهمترین موضوعهای كنفرانس به شرح زیر است:

الف- شناسایی منابع اطلاعاتی در وب

ب- گردآوری، پالایش و ذخیره‌سازی منابع اطلاعاتی وب

ج- سازماندهی منابع اطلاعاتی وب

د- دسترسی پایدار به منابع اطلاعاتی وب

این موضوعها از وجوه مختلف زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد:

— مسائل فنّاورانه شامل:

-         الگوریتمهای جویش اطلاعات

-         ایجاد و مدیریت آرشیو اطلاعات وب

-         فنّاوری ذخیره‌سازی، بازیابی و نمایش اطلاعات در وب

-         روشهای مختلف ساختاركاوی، پیوندكاوی، محتواكاوی در وب

-         وب معنایی

-         داده‌كاوی و تحلیل اطلاعات در وب و آرشیو وب

-         الگوریتمهای امن بازیابی و ذخیرة اطلاعات

-         روشهای تشابه‌سنجی اطلاعات در وب (متن، صوت، تصویر، ویدیو)

-         مراكز دادة وب و آرشیوسازی اطلاعات

-         امنیت داده و شبكه در وب

-         مسائل هستان‌نگاری و اصطلاح‌شناسی در وب

-         استانداردهای فنی در ذخیره‌سازی و بازیابی اطلاعات وب

-         استانداردهای مدیریت اطلاعات در آرشیو

— مسائل حقوقی و مدیریتی شامل:

-         تقسیم كار و نگاشت نهادی در مدیریت منابع اطلاعاتی وب

-         نظام‌ها و سیاست مدیریت اطلاعات در وب

-         نظام ملّی مدیریت آرشیو وب در ایران

-         مقررات حاكم بر تولید و اشاعة اطلاعات بر وب

-         پروتكلهای حقوقی ذخیره‌سازی و اشاعة اطلاعات در وب

-         آرشیو ملّی وب و واسپاری منابع اطلاعاتی وب

-         حق مالكیت فكری در وب

— مسائل اجتماعی و فرهنگی شامل:

-         مخاطبان منابع اطلاعاتی وب

-         نمودها و رسانه‌های مختلف اطلاعاتی در وب

-         رفتارشناسی مخاطبان در شبكة وب

-         آثار فرهنگی رسانه‌‌ها و چندرسانه‌ایهای وبی

-         وب شخصی و وب عمومی

-         شبكه های اجتماعی

-         كاربردهای آرشیو وب در پژوهش

— مسائل اقتصادی و مالی شامل:

-         روشهای بهینه‌سازی اقتصادی گردآوری و ذخیره‌سازی منابع اطلاعاتی وب

-         سازوكار مناسب مالی برای مدیریت منابع اطلاعاتی وب

-         دیدگاههای اقتصادی در آرشیو ملّی وب

— تجارب جهانی شامل:

-         تجربه‌های بین‌المللی در ذخیره‌سازی و بازیابی اطلاعات وب

-         نهادهای ملی و بین‌المللی متولّی ذخیره‌سازی و بازیابی اطلاعات وب

-         وب شخصی، وب ملّی و وب بین‌المللی

-         تجربه‌های موفق در آرشیوسازی ملّی وب در جهان

— مسائل بومی شامل:

-         پیچیدگی زبان و خط فارسی در وب

-         مسائل فنّاورانة ذخیره‌سازی و بازیابی اطلاعات فارسی در وب

-         مقررات حقوقی و مالكیت فكری اطلاعات وب در ایران

-         مسائل پالایش و امنیت اطلاعات وبی در ایران

-         سازوكار مدیریتی مناسب برای مدیریت منابع اطلاعاتی وب در ایران

-         رسانه‌های وبی و فرهنگ اسلامی- ایرانی

-         چالشهای فرهنگی در استفاده از منابع اطلاعاتی وب در ایران

-         كتابخانه‌ها و آرشیو اطلاعات وب

-         كتابخانة ملّی و آرشیو ملّی وب

-         توانمندیهای نهادهای ایرانی در مدیریت منابع اطلاعاتی وب

-         پژوهش و آموزش در حوزة مدیریت منابع اطلاعاتی وب در ایران

— تاریخ های ویژه:

ارسال مقاله كامل تا تاریخ  دوشنبه 1391/8/1

بررسی و اعلام پذیرش مقالات تا تاریخ دوشنبه 1391/9/27

دریافت نسخه نهایی مقالات تا تاریخ دوشنبه 1391/10/11

نام نویسی تا تاریخ دوشنبه 1391/10/11

 برگزاری در بهمن 1391

— شرایط مقالات:

1-     مقالات باید مستخرج از فعالیت اصیل پژوهشی در یكی از زمینه‌های كنفرانس و دربرگیرندة نتایج تحقیقاتی نگارندگان باشد.

2-     پذیرش مقالات براساس نتایج داوری آنها صورت می‌پذیرد.

3-     مقالات پذیرفته شدة نهایی در مقاله‌نامه كنفرانس (كاغذی و الكترونیكی) منتشر خواهد شد.

4-     چاپ مقالات پذیرفته شده منوط به نامنویسی و حضور دست‌كم یكی از نگارندگان آن در كنفرانس است.

— قالب ارسال مقاله:

مقاله را از طریق رایانامة   cowirm2013@nlai.ir به دبیرخانة كنفرانس ارسال كنند.

 — ویژگیهای كنفرانس:

1-     مقالات برگزیدة كنفرانس (پس از تكمیل و تدقیق موضوع) در نشریات علمی- پژوهشی زیر چاپ خواهند شد:

الف- پژوهشنامة مدیریت و پردازش اطلاعات

ب- نشریة فنّاوری اطلاعات

ج- سیاست علم و فنّاوری

د- مطالعات كتابداری و علم اطلاعات

ه- مطالعات ملّیكتابداری و سازماندهی اطلاعات (فصلنامه کتاب)

2-     به مقاله‌های برتر كنفرانس، جوایز ارزشمندی اهدا می‌شود.

— اطلاعات ارتباطی:

نشانی دبیرخانه: تهران، بزرگراه شهید حقانی (غرب به شرق)، بعد از ایستگاه مترو، بلوار کتابخانه ملی ایران، کتابخانه ملی ایران، دبیرخانة نخستین كنفرانس ملّی مدیریت منابع اطلاعاتی وب، صندوق پستی3693/ 15875

شماره تلفن:  81623396- 81623320

دورنگار: 88644097

رایانامه: cowirm2013@nlai.ir

وبگاه:   http://conferences.nlai.ir/index.php/CoWIRM
طبقه بندی: اخبار همایش ها، نشست ها و کنفرانس ها،
ارسال در تاریخ چهارشنبه 7 تیر 1391 توسط امیر رمضانی
انتشار هشتاد و نهمین شماره نشریه «مطالعات ملی كتابداری و سازماندهی اطلاعات»

به گزارش لیزنا، شماره اول در بهار 1391 از فصلنامه  «مطالعات ملی كتابداری و سازماندهی اطلاعات»، با 10 عنوان مقاله  و مطالب انگلیسی در سایت فصلنامه به نشانی  http://journals.nlai.ir/faslnameh منتشر شد.

مقالات مندرج در این شماره از نشریه به شرح ذیل است:

 • اُپک ها: انتظارات و پیشنهادات / علی بیرانوند ، هادی شریف مقدم
 • ارزیابی کارگاه‌های آموزشی سرای اهل قلم در بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران / محدثه دخت عصمتی ، فهیمه حمداله زاده
 • استفاده از دو رویکرد تلفیقی در سنجش سرآمدی عملکرد سازمانی، مطالعه موردی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران / الهه حسن زاده ، نرگس نشاط
 • اضطراب پژوهش و دلایل بروز آن در پژوهشگران و اعضای هیئت ‌علمی دانشگاه‌ها: بررسی متون / محمدامین عرفان منش ، فرشته دیده گاه
 • بررسی زیرساخت های مدیریت دانش در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران / لیلا هاشم پور ، امیر غائبی، سعید رضایی شریف آبادی
 • بیان نیاز اطلاعاتی / سیامک محبوب ، محمد حسن زاده
 • تحلیل محتوای چکیده پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و علوم و تحقیقات از سال 1380- 1386 / مهردخت وزیرپور کشمیری، مریم سه دهی ، محمدکریم صابری
 • خدمات مرجع مجازی سازمان اسناد وکتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران: ارزیابی کیفی / فرناز محمدی ، اشرف بزرگی
 • کاربردهای وب‌سنجی در سنجش ارتباطات علمی / فرامرز سهیلی ، فرشید دانش، رحمت الله فتاحی
 • واسپارگاه های دیجیتال انجمن های علمی جهان با دسترسی آزاد / مریم سیدین ، علی جلالی دیزجی

انتشار آخرین نظریه ها و یافته های پژوهشی جدید در زمینه سازماندهی و اشاعه اطلاعات، توسعۀ فرهنگ نشر، كتابخوانی و سواد اطلاعاتی در جامعه، ارتقای جایگاه كتابخانه در جامعه و تاكید بر نقش تعیین كنندۀ این نهاد فرهنگی- آموزشی از طریق گزارش یافته های علمی و پژوهشی و آگاهی رسانی به جامعه درباره آخرین تحولات دنیای كتابداری، اطلاعات و فناوری اطلاعات از جمله مهمترین اهداف فصلنامه مطالعات ملی كتابداری و سازماندهی اطلاعات به شمار می روند.

مدیر مسئول این نشریه، دكتر حبیب الله عظیمی و سردبیر آن دكتر سعید رضایی شریف آبادی است. این نشریه بر اساس مجوز كمیسیون نشریات علمی كشور از شماره دوم تابستان 89 (پیاپی 82) دارای رتبه علمی- پژوهشی است و در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ( ISC ) نمایه می شود.

شایان ذکر است، فصلنامه مطالعات ملی كتابداری و سازماندهی اطلاعات (فصلنامه كتاب سابق) از بهار 1369 فعالیت خود را با انتشار مقالات مورد تائید داوران در زمینه كتاب، كتابداری و اطلاع رسانی آغاز كرده است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران صاحب امتیاز این فصلنامه است

علاقه مندان جهت ارتباط با دفتر نشریه می توانند با نشانی پست الکترونیکی    faslname@nlai.ir مکاتبه و یا شماره تلفن 88644098 تماس حاصل نمایند.

منبع: لیزنا
طبقه بندی: اخبار کتاب، کتابخانه و کتابداری،
ارسال در تاریخ یکشنبه 4 تیر 1391 توسط امیر رمضانی
همایش « گامی بسوی استاندارد سازی کتابخانه های عمومی» برگزار می شود

 به گزارش لیزنا، ششمین همایش تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با عنوان « گامی بسوی استاندارد سازی کتابخانه های عمومی» روز سه شنبه 6 تیر ماه در فرهنگسرای شفق برگزار می شود.

 فرزاد زبانی ، مسئول امور کتاب و کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اعلام این خبر به لیزنا گفت: این همایش با حضور دکتر هاجر زارعی،مدیر گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد واحد تنکابن، و دکتر میترا قیاسی،عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد بابل برگزار خواهد شد.

 همایش تخصصی « گامی بسوی استاندارد سازی کتابخانه های عمومی» از ساعت 9 تا 11:30 روز سه شنبه 6 تیر ماه در فرهنگسرای شفق به نشانی به تهران: خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، خیابان 21 ،بوستان شفق، فرهنگسرای شفق سالن آمفی تئاتر پذیرای حضور علاقه مندان است.

منبع: لیزنا
طبقه بندی: اخبار همایش ها، نشست ها و کنفرانس ها،
ارسال در تاریخ یکشنبه 4 تیر 1391 توسط امیر رمضانی
(تعداد کل صفحات:4) 1 2 3 4

ابزار وبمستر

عکس

دانلود

خرید vpn

قالب وبلاگ