اخبار حوزه های مختلف کتابداری و دانلود کتاب و مقاله

نتایج داوری چکیده‌ مقالات همایش «ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی در آﻣﻮزش»

نویسنده :امیر رمضانی
تاریخ:چهارشنبه 18 مرداد 1391-12:45 بعد از ظهر

به گزارش لیزنا، از میان 70 چکیده مقاله ارسالی به سوی دبیرخانه همایش «ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی در آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﻛﺘﺎﺑﺪاری و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ» تعداد 52 عنوان چکیده مورد تأئید هیأت داوران قرار گرفته است.

عناوین چکیده مقالات پذیرفته شده به شرح زیر است:

 

ردیف

عنوان چکیده مقاله

1

آموزش مهارت های تفكر انتقادی و خلاق با تاكید بر نقش كتابخانه ها

2

آنچه كتابداران دانشگاهی باید در مورد تفكر خلاق بدانند

3

ارائه پرسشنامه ی نوین ارزشیابی مدرسان كتابداری و اطلاع رسانی با استفاده از مؤلف ههای تفكر انتقادی ریچارد پل

4

ارزیابی 3 پایگاه اطلاعاتی Noormags و SID ،Magiran در انتخاب مؤثرترین پایگاه اطلاعاتی برای ارائه بهترین  ادبیات پژوهش در زمینه تفكر انتقادی

5

ارزیابی میزان گرایش كتابداران كتابخانههای عمومی شهرستان ری به تفكر انتقادی: تاثیر تفكر انتقادی كتابداران در افزایش سطح خدمات

6

بررسی ابزارهای سنجش در تفكر انتقادی

7

بررسی تاثیر تفكرانتقادی در دانشجویان مقطع تحصیلات تكمیلی رشته كتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی در پیشرفت تحصیلی آنها واحد علوم و تحقیقات تهران

8

بررسی جایگاه تفكر انتقادی و تفكر خلاق در تعلیم و تربیت دانشگاهی در كتابداران دانشگاه بوعلی سینا همدان

9

بررسی رابطه بین مهارت های تفكر انتقادی در مهارت های سواد اطلاعاتی دانشجویان كارشناسی ارشد كتابداری و اطلاع رسانی دانشكده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی ورودی 1389

10

بررسی رابطه تفكر انتقادی وتفكر خلاق با عملكرد تحصیلی دانشجویان كارشناسی رشته كتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

11

بررسی رابطه خلاقیت و رویكرد یادگیری با عملكرد تحصیلی در دانشجویان كارشناسی ارشد رشته كتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز

12

بررسی رابطه سواد اطلاعاتی با تفكر خلاق كتابداران كتابخانههای دانشگاهی استان مركزی با تاكید بر استانداردهای سواد اطلاعاتی

13

در ایجاد تفكر انتقادی دانشجویان PBL بررسی روش آموزشی

14

بررسی گرایش به تفكر انتقادی در سرفصل دروس كارشناسی كتابداری و اطلاعرسانی

15

بررسی مروری جایگاه تفكر انتقادی و خلّاق در آموزش كتابداری و اطلاع رسانی

16

بررسی مهارت های تفكر انتقادی كتابداران شاغل در كتابخانه های دانشگاهی دانشگاه های استان تهران

17

بررسی مهارت های تفكر انتقادی دانشجویان كتابداری و اطلاع رسانی پزشكی دانشگاه علوم پزشكی همدان

18

بررسی مهارت های تفكر انتقادی در دانشجویان سال آخر مقطع كارشناسی رشته كتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه پیام نور محمود آباد

19

بررسی میزان آشنایی، گرایش و به كار گیری مهارتهای تفكر انتقادی در بین مدیران و كتابداران شاغل در دانشگاههای شیراز (دولتی ، آزاد ، غیر انتفاعی)

20

بررسی میزان تفكر انتقادی كتابدارن دانشگاه علوم پزشكی اصفهان

21

بررسی میزان مهارت تفكر انتقادی بین كتابداران شاغل در دانشگاههای مازندران

22

بررسی میزان مهارت های تفكر انتقادی در میان كتابداران شاغل در كتابخانه های عمومی استان البرز و ارائه راهكارهایی جهت بهبود آنها

23

بررسی میزان مهارت های تفكر انتقادی كاربران كتابخانه سازمان مدیریت صنعتی در بهره گیری از منابع و خدمات كتابخانه و نقش كتابداران كتابخانه در جهت افزایش این مهارتها در كاربران

24

بررسی میزان مهارت های تفكر انتقادی در كتابداران شاغل در كتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

25

بررسی میزان مهارتهای تفكر انتقادی كاركنان كتابخانه های مركزی دانشگاه های دولتی شهر تهران و ارائه راهبردهایی در جهت پرورش مهارتهای تفكر انتقادی

26

پرورش مهارت های تفكر انتقادی دانشجویان كتابداری و اطلاع رسانی با استفاده از شیوه آموزش مسئله محور

27

تاثیر آموزش تفكر انتقادی بر مهارت های خواندن و نوشتن انتقادی دانشجویان كتابداری و اطلاع رسانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

28

تأثیر آموزش هدفمند تفكر انتقادی درتدوین پایان نامه دانشجویان كارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی برای بهره گیری از منابع كتابخانه ای با استناد به پایان نامه دانش آموختگان این رشته

29

تاثیر بازاندیشی بر مهارتهای تفكر انتقادی دانشجویان تحصیلات تكمیلی كتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

30

تاثیر تفكر انتقادی بر عملكرد حرفه ای علوم كتابدارای و اطلاع رسانی

31

تاثیر سطح تفكر انتقادی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل بر رفتار اطلاع یابی آنها

32

تأثیر مكتب انتقادى فرانكفورت بر پژوهش های كتابداری و اطلاع رسانی

33

تحلیل آموزش تفكرانتقادی به كتابداران پژوهنده در كتابخانه ها

34

تفكر انتقادی و انتقال شناختی: مفاهیمی برای توسعه آموزش سواد اطلاعاتی مبتنی بر وب

35

تفكر انتقادی و خدمات مرجع در كتابخانه ها

36

تفكر انتقادی و ضرورت آموزش آن در علوم كتابداری و اطلاع رسانی

37

تفكر انتقادی: راهی به سوی ارتقای كتابداران

38

جایگاه تفكر انتقادی در ارائه خدمات مرجع و اطلاع رسانی كتابخانه ها

39

رابطه تفكر انتقادی و اطلاع رسانی از دیدگاه دانشجویان دانشكده تحصیلات تكمیلی آزاد بوشهر در سال 90

40

رابطه تفكر انتقادی و تفكر خلاق و رابطه آن با علوم كتابداری و اطلاع رسانی

41

رابطه تفكر انتقادی و تفكر خلاق وارتباط آن با علوم كتابداری و اطلاع رسانی

42

رابطه تفكر انتقادی و سواد اطلاعاتی

43

سنجش میزان گرایش به تفكر انتقادی در پژوهشگران نهاد كتابخانههای كشور و ارتباط آن با تولیدات علمی آنها

44

كاربرد تفكر انتقادی , تفكر خلاق در ارزیابی و انتخاب منابع اطلاعاتی با تاكید بر منابع اینترنتی

45

مرگ آموزش كتابداری و اطلاع رسانی: تاملی بر اندیشه های پائولو فریره در زمینه آموزش انتقادی

46

مطالعه مهارتهای تفكر انتقادی در دانشجویان مقطع كارشناسی ارشد كتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های آزاد اسلامی كشور

47

مقایسه تطبیقی مقاله های هم تألیفی و تك تألیفی درحوزه علوم كتابداری و اطلاع رسانی از نظر حضور عناصر تفكرانتقادی در آنها  در دهه 1376 - 1386

48

میز مرجع انتقادی بهتر است یا میز مرجع انفعالی؟! (بررسی رابطه تفكر انتقادی و خدمات مرجع)

49

نقش آموزش تفكر انتقادی و خلاق با رویكرد حل مسئله در یادگیری دانشجویان كتابداری و اطلاع رسانی

50

نقش تفكر خلاق و تفكر انتقادی در مطالعات میان رشته ای

51

نقش گروه های بحث الكترونیك در ارتقا تفكر انتقادی

52

نقش مدرسان دانشگاه های آزاد اسلامی كشور در ایجاد تفكر انتقادی در دانشجویان رشته علوم كتابداری و اطلاع رسانی

 نویسندگان چکیده مقالات پذیرفته شده تا 20 مهر 1391 فرصت دارند متن کامل مقالات خود را بر اساس ساختار مقالات تدوین و به ایمیل ctlis91@gmail.com ارسال نمایند. زمان اعلام نتایج داوری مقالات 30 مهر 1391 خواهد بود.

گفتنی است، ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ «ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی در آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﻛﺘﺎﺑﺪاری و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ» ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران و داﻧﺸﮕﺎه آزاد اسلامی واحد بابل در این واحد دانشگاهی ﺑﺮﮔﺰار می شود.

منبع: لیزنا
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic