اخبار حوزه های مختلف کتابداری و دانلود کتاب و مقاله

ﻫﻤﺎﻳﺶ «ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی در آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﻛﺘﺎﺑﺪاری و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ»

نویسنده :امیر رمضانی
تاریخ:چهارشنبه 7 تیر 1391-01:14 بعد از ظهربه گزارش لیزنا، ﻫﻤﺎﻳﺶﻣﻠﻲ «ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی در آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﻛﺘﺎﺑﺪاری و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ» ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران و داﻧﺸﮕﺎه آزاد اسلامی واحد بابل در این واحد دانشگاهی ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﮔﺮدد.  

ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺎﻳﺶ به شرح زیر اعلام شده است:  

 • ﻣﺒﺎﻧﻲﻧﻈﺮ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی در ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم ﻛﺘﺎﺑﺪاری و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ  
 • ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی در آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﻛﺘﺎﺑﺪاری و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ  
 • ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﺮ رﺷﺪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻠﻮم ﻛﺘﺎﺑﺪاری و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ  
 • ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﺮﻓﻪ ای ﻛﺘﺎﺑﺪاران و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﺎن  
 • ﻧﻘﺶﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی در آﻣﻮزش دروس ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﻛﺘﺎﺑﺪاری و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ  
 • ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮی ﻣﺘﻮن آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺘﺎﺑﺪاری و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ از ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی  
 • ﻣﻴﺮان ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺪﻳﺮی ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎی دروس داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻋﻠﻮم ﻛﺘﺎﺑﺪاری و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ از ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی  
 • ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﻛﺘﺎﺑﺪاری واﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ   
 1. ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮی ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻋﻠﻮ م ﻛﺘﺎﺑﺪاری و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ از ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی  
 2. ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮی ﻃﺮح ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻋﻠﻮم ﻛﺘﺎﺑﺪاری و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ از ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی  
 •  ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی در ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ ﻋﻠﻮم ﻛﺘﺎﺑﺪاری و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ   
 1. ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮی ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭼﺎﭘﻲ ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم ﻛﺘﺎﺑﺪاری و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ از ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی  
 2. ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮی ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻏﻴﺮ ﭼﺎﭘﻲ ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم ﻛﺘﺎﺑﺪاری و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ از ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی  
 •  راﺑﻄﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی و ﺗﻔﻜﺮ ﺧﻼق و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ   ﻋﻠﻮم ﻛﺘﺎﺑﺪاری و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ  
 •  ﺗﺄﺛﻴﺮﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﺮﻓﻪ ای  ﻋﻠﻮم ﻛﺘﺎﺑﺪاری و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ   
 •  ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺑﻊ  
 •  راﺑﻄﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی و اﺷﺎﻋﻪ اﻃﻼﻋﺎت  
 •  راﺑﻄﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺟﻊ  
 • راﺑﻄﻪﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ
 • راﺑﻄﻪﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ  

تاریخ های مهم:

علاقمندان  می توانند ﺟﮑﻴﺪﻩ ﻣﻘﺎﻻت خود را ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ  20 تیر 1391 از طریق ایمیل به نشانی   aa_razavi@yahoo.com ارسال نمایند. زمان اﻋﻼم ﻧﺘﺎﻳﺞ داورﯼ ﭼﮑﻴﺪﻩ  ﻣﻘﺎﻻت  20 مرداد 1391 و  زمان ارﺳﺎل اﺻﻞ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 20 مهر 1391 می باشد. همچنین نتیجه داوری ﻣﻘﺎﻻت در 30 مهر 1391 اعلام می گردد. ﻫﻤﺎﻳﺶﻣﻠﻲ «ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی در آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﻛﺘﺎﺑﺪاری و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ» روز  27 آبان 1391 در ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺰرگ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺑﺎﺑﻞ،  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 3 ﻛﻤﺮﺑﻨﺪی ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻗﺎﺋﻤﺸﻬﺮ ، برگزار خواهد شد.

 جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic